BẢNG THÔNG TIN
  Thân gửi anh/chị học viên,
Từ ngày 15/06/2019, Cổng thông tin học viên chính thức chuyển đổi từ tên miền https://gradstudent.tdt.edu.vn sang tên miền https://gradstudent.tdtu.edu.vn.

Anh chị vui lòng click vào link trên để chuyển đến Cổng thông tin học viên theo tên miền mới.
Từ ngày 15/06/2019, tên miền https://student.tdt.edu.vn sẽ chính thức đóng lại, anh/chị vui lòng không truy cập bằng tên miền này nữa.
Trân trọng thông báo.